Stadgar för Örkelljungabygdens Folkdanslag

Antagna vid medlemsmötet 1985-09-19
Fastställda vid årsmötet 1986-01 -23

Ändring § 3  Mom 1 Avgifter antagen vid medlemsmöte 1997-10-02

Ändring § 3  Mom 1 Avgifter fastställd vid årsmöte 1998-02-05

Ändring § 1  Mom 1,2 Språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 1  Mom 1,2 Språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 2  Mom 1,2,3,4,5,6 Stödmedlemmar samt språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 2  Mom 1,2,3,4,5,6 Stödmedlemmar samt språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 3  Mom 1,3 Stödmedlemmar samt språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 3  Mom 1,3 Stödmedlemmar samt språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 4  Mom 1,2,3,4 Arbetsuppgifter samt språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 4  Mom 1,2,3,4 Arbetsuppgifter samt språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 5 Mom 1,2,3 Språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 5 Mom 1,2,3 Språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 6 Språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 6 Språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 8 Språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 8 Språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

Ändring § 9 Språkligt antagen vid årsmöte 2009-02-26
Ändring § 9 Språkligt fastställd vid medlemsmöte 2009-09-24

 § 1 Ändamål
Mom 1
Örkelljungabygdens Folkdanslag, som är anslutet till Svenska Folkdansringen, har till uppgift att skapa intresse för och kunskaper om svensk kultur samt bevara och utveckla intresset för dans och musik samt skapa förståelse mellan olika nationers kulturutövare.

Mom 2 Verksamheten omfattar studier och bevarandet av olika former av gången tids kultur såsom dans, sånglekar, sångdanser, musik, bygdedräkter, hemslöjd med mera.

Mom 3 Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

 § 2 Medlemskap
Mom 1 Föreningen består av
Aktiva medlemmar
Hedersmedlemmar
Stödmedlemmar

Mom 2 Aktivt medlemskap kan erhållas av person som har intresse för någon av de verksamhetsgrenar, som nämns i § 1.
Till hedersmedlem kan på årsmöte utnämnas person som genom visat intresse och gjorda insatser befrämjat föreningens verksamhet.
Stödmedlem kan den person bli som vill stödja föreningen ekonomiskt och ej vill deltaga i dansverksamheten. Stödmedlem får deltaga i övrig verksamhet men är ej medlem i Svenska Folkdansringen och därmed inte försäkrad under denna verksamhet.

Mom 3 Medlemskap kan sökas av var och en som vill rätta sig efter föreningens stadgar.

Mom 4 Medlem bör deltaga i föreningens arbete och övningar och vid förekommande uppvisningar, samkväm med mera ställa sig till styrelsens förfogande samt i övrigt arbeta för föreningens bästa.

Mom 5 Föreningen äger rätt att utesluta medlem som motarbetar eller bryter mot dessa stadgar eller som utan giltiga skäl ej inom tre månader inbetalt sina avgifter.

Mom 6 Utesluten medlem äger rätt att klaga vid årsmötet.

 § 3 Avgifter
Mom 1 Medlemsavgifter fastställs på höstens medlemsmöte att gälla nästkommande kalenderår.

Vuxna betalar avgiften helårsvis (kalenderår) senast sista februari.
Barn och ungdomar betalar avgiften helårsvis (för höst och nästkommande vår) senast sista november.
Vårat Lag betalar avgiften terminsvis.
Stödmedlemmar betalar avgiften helårsvis (kalenderår) senast sista februari.

Mom 2 Hedersmedlemmar är befriade från avgifter.

Mom 3 Befrielse eller nedsättning av årsavgift kan beviljas av styrelsen.

§ 4 Styrelse
Mom 1 Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. På årsmötet väljs ordförande för 1 år och kassör för 2 år. Övriga ordinarie ledamöter väljs växelvis för 2 år. Suppleanter väljs för 1 år. Vid första styrelsemötet efter valet konstituerar sig styrelsen.

Mom 2 Styrelsen skall efter bästa förmåga leda föreningens arbete, fullgöra de uppdrag som åläggs den och tillse att verkställa fattade beslut samt i övrigt intresserat och målmedvetet arbeta för föreningens bästa. Vid årsmöte skall styrelsen framlägga rapport rörande verksamheten under det gångna arbetsåret.

Mom 3 Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelse- och föreningssammanträden och är, då inget annat beslutats, föreningens officiella representant. Ordförande samt kassör är var för sig föreningens firmatecknare. Ordföranden skall i samråd med sekreteraren göra upp dagordning för styrelsemöten och medlemsmöten.

Sekreteraren skall vid styrelse- och föreningssammanträden föra protokoll och i god tid utfärda erforderliga kallelser samt sköta föreningens korrespondens. Sekreteraren sammanställer verksamhetsberättelsen.

Kassören är ensam ansvarig för föreningens räkenskaper, kassa och bokföring. Utbetalning av löpande utgifter för drift och verksamhet är kassörens ansvar. Övriga inköp över ½ basbelopp får ej ske annat än i enlighet med styrelsens beslut. Utgifterna skall vara styrkta med vederbörliga verifikationer. Föreningens kontanta medel, med undantag för ett mindre rörelsekapital, skall om möjligt göras räntebärande i bank. Kassören är skyldig att vid ordinarie styrelse- och föreningssammanträden avlämna rapport över föreningens ekonomiska ställning. Räkenskaperna, som föres per kalenderår, skall hållas tillgängliga för revisorerna närhelst dessa så önska.

Vice ordföranden skall i den mån så påfordras bistå ordföranden i dennes åligganden samt vid förfall för ordföranden fullgöra dennes uppdrag.

Mom 4 Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst 1 gång i kvartalet. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter (varav minst 3 ordinarie) är närvarande.

Mom 5 Arbetsuppgifter för tillsatta funktionärer och kommittéer finns angivna i särskild arbetsordning, vilken föreslås av styrelsen och fastställes av årsmöte.

§ 5 Möten
Mom 1 Medlemsmöte hålls så snart styrelsen anser sådant erforderligt, dock minst en gång i halvåret. Ett av dessa möten skall vara årsmöte och avhållas under första kvartalet.

Extra möte hålles:
1) om så krävs av styrelsen, eller
2) när minst 10 medlemmar begär detta, eller
3) när revisorerna så påfordrar.
Vid sammanträde företaget val och omröstning sker med öppen röstning, om ej annat begärs, och med enkel majoritet. Skriftlig kallelse med föredragningslista skall delas ut till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

Mom 2 Vid årsmöte skall följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets laga utlysning

 3. Dagordningens fastställande

 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 6. Skrivelser

 7. Rapporter

 8. Verksamhets- och revisionsberättelser

 9.  Fråga om ansvarsfrihet

10. Val av styrelse, 2 revisorer växelvis för en tid av 2 år samt följande
funktionärer och kommittéer:
Dansledare och biträdande dansledare
Musikledare
Arkivarie
Tillsyningsperson
Utlandssekreterare
Pressansvarig
Fanbärare
Dräktkommitté
Festkommitté
Valberedning
Vidare väljs ombud till årsmötet för Nordöstra Skånes Folkdanskrets enligt kretsstadgarna samt ombud till årsmötet för Folkdansringen Skåne enligt distriktsstadgarna.

11. Fastställande av verksamheten för kommande år

12. Övriga frågor

13. Avtackning

14. Mötets avslutning

Mom 3 Vid höstens medlemsmöte skall följande punkter behandlas:
·       
Val av Arrangemangskommitté
·        Fastställande av medlemsavgifter och ersättningar för nästkommande år.

§ 6 Revision
Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och förvaltning och lämnar skriftlig revisionsberättelse till årsmötet.

§ 7 Upplösning
Mom 1 Beslut om föreningens upplösning skall fattas med minst 4/5 majoritet på två på varandra följande ordinarie möten, varav minst ett skall vara årsmöte. Mötena skall äga rum med minst en månads mellanrum och besluten skall vara likalydande.

Mom 2 Om föreningen upplöses, och ej inom ett år återupptar sin verksamhet, skall all dess egendom tillfalla Örkelljunga Hembygdsförening.

§ 8 Stadgeändringar
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen lämnas till styrelsen. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande ordinarie möten varav ett skall vara årsmöte. För besluts giltighet krävs 2/3 majoritet.

§ 9 Övriga stadgar
Förutom dessa stadgar gäller stadgar för Svenska Folkdansringen och Folkdansringen Skåne

§ 10 Antagning av stadgar
Dessa stadgar är antagna på medlemsmöte den 19 september 1985 och årsmöte den 23 januari 1986.

Ändring av § 3 Mom1 antagen vid medlemsmöte den 2 oktober 1997 och vid årsmöte den 5 februari 1998.

Ändring av § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 antagna vid årsmöte 2009-02-26 och fastställda vid medlemsmöte 2009-09-24

 

 

ARBETSORDNING FÖR FUNKTIONÄRER OCH KOMMITTÉER INOM ÖRKELLJUNGABYGDENS FOLKDANSLAG

Styrelsen skall leda föreningens arbete enligt § 4 mom 2 i föreningens stadgar och styrelseledamöternas funktion framgår av mom 3 samma paragraf.

Revisorerna granskar föreningens verksamhet och ekonomi och lämnar skriftlig rapport till årsmötet.

Dansledarna planerar och leder dansträningarna samt planerar uppvisningarna.

Biträdande dansledare bistår dansledarna i deras arbete.

Musikledarna planerar och leder musiken vid träningar och uppvisningar.

Arkivarien handhar och ansvarar för:
·        föreningens arkiv
·        tidningsurklipp och foton.

Tillsyningspersonen  tillser att:
·        löpande inköp med mera till vår lokal och verksamhet utförs
·        inventarieförteckning hålls uppdaterad
·        skötseln av utemiljön blir utförd

Utlandssekreteraren har hand om korrespondens och kontakter med utländska folkdanslag som föreningen har förbindelse med.

Pressansvarig tillser att:
·        tider om dansträningar införs i ortens tidningar
·        föreningens arrangemang annonseras
·        tidningarna får vetskap om föreningens olika aktiviteter.

Fanbäraren tillser att:
fanor finns på plats vid föreningens deltagande i olika arrangemang och ansvarar vid dessa tillfällen för fanorna.

Dräktkommittén ger råd och anvisningar angående dräkter och hjälper medlemmarna vid anskaffande av dräkt

Arrangemangskommittén ansvarar för:
·        planering och genomförande av föreningens större arrangemang såsom Örkelljungadagarna, besök av andra danslag med mera
·        lotterier i föreningens regi

Festkommittén har hand om arrangemangen beträffande förtäring och dylikt vid föreningens möten, samträningar och övriga tillställningar.

Valberedningen ger till års- och medlemsmöten förslag på kandidater för föreningens olika funktioner.

Ombud till kretsens och distriktets årsmöten är skyldiga att närvara vid förekommande möten och äger där rätt att föra föreningens talan samt skall snarast därefter avlämna rapport till föreningen. Vid förhinder skall ersättare närvara.

Reseledare utses till varje resa, som håller i det praktiska vid resor såsom avgångstider, programändringar med mera.

 

Arbetsordningen antagen vid årsmötet 20090226
och fastställda vid medlemsmöte 20090924.